Open navigation

Công văn 1295/TCT-CS Chính sách phí trước bạ của xe ô tô mang Biển số ngoại giao được chuyển nhượng cho cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1295 / TCT - CS

V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.


Trả lời Công văn số  285 / CT - THNVDT  ngày 27/01/2016 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô mang Biển số ngoại giao được chuyển nhượng cho cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Điều 3 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  124 / 2011 / TT - BTC  ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:


“Điều 3. Sửa đổi Điều 5, Chương II như sau: “Điều 5. Giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.


Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định như sau:


…”


- Tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số  140 / 2013 / TT - BTC  ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:


Điều 1. Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 2, Điều 4 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 như sau:


Đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định Khoản 2, Điều 4 Nghị định  45 / 2011 / NĐ - CP ) thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng làm thủ tục kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo quy định và nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% - 15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này được xác định tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC .

Đối với các loại xe ô tô biển số nước ngoài mà chủ xe là người nước ngoài (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định  45 / 2011 / NĐ - CP ) khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chủ tài sản đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu. Nay người nước ngoài chuyển nhượng lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%.


Điều 2. Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 3, Điều 6 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 như sau:


Riêng đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% -15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Trần Hiếu nhận chuyển nhượng xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVALON, 05 chỗ ngồi, Biển số đăng ký 43-346-NG-01 của Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng nếu ông Trần Hiếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với xe ô tô nêu trên thì ông Trần Hiếu phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu từ (10 - 15 %). Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này là giá trị tài sản được xác định tại thời điểm ông Trần Hiếu kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số  140 / 2013 / TT - BTC  nêu trên.


Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVALON nêu trên đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Quyết định số  53 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 13/09/2013 của Thủ tướng và Thông tư số  19 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính trước khi thu lệ phí trước bạ theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, Vụ CST (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.