Open navigation

Công văn 1296/TCT-KK Đề nghị hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1296 / TCT - KK 

V/v đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng


Trả lời công văn số  4113 / CT - KK & amp ;KTT của Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ điều 15 Nghị định số  17 / 2012 / NĐ - CP  ngày 13/03/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.


Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Căn cứ điểm 1.2.3, mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số  879 / QĐ - TCT  ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.


Căn cứ các quy định nêu trên:


  • Về việc tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khai qua mạng đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán: Tổng cục Thuế ghi nhận để phân tích ứng dụng và nâng cấp trong thời gian tới.


  • Về nội dung liên quan đến phương pháp tính thuế:


Trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp năm 2015 có doanh thu lớn hơn 1 tỷ đồng khi chuyển sang kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đáp ứng đủ cả điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và phải gửi thông báo mẫu  06 / GTGT  đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được chuyển đổi phương pháp.


Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo phương pháp trực tiếp không đáp ứng các điều kiện áp dụng kê khai theo phương pháp khấu trừ hoặc có đủ điều kiện áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện theo phương pháp trực tiếp thì không phải gửi thông báo mẫu  06 / GTGT  đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với các trường hợp khác.

Việc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế cho người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2.3, mục 1, I, Phần II Nội dung quy trình kê khai và kế toán thuế ban hành theo quyết định số  879 / QĐ - TCT  ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, PC (TCT);

  • Cục CNTT;

  • Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.