Open navigation

Công văn 1341/TCT-CS Xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1341 / TCT - CS 

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.


Trả lời công văn số  2908 / CT - HCQTTVAC  ngày 09/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;


Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ -  CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;


Căn cứ khoản 9, Điều 4 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên có hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH. Từ quý III năm 2014 đến quý  I / 2015  đơn vị đã viết hóa đơn chung bao gồm cả chi phí BHXH được thanh toán và chi phí người bệnh phải trả trên cùng một hóa đơn, mà không tách riêng phần chi phí KCB BHYT mà cơ quan bảo hiểm thanh toán cho người bệnh để trả cho cơ quan bảo hiểm theo quy định thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số  2908 / CT - HCQTTVAC  ngày 9/12/2015.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.