Open navigation

Công văn 1350/TCT-CS Chính sách thuế đối với xác định nghĩa vụ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1350 / TCT - CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  6167 / CT - HTr  ngày 03/2/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị trả lời vướng mắc của Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 02/12/2015 Công ty có công văn số  1041 / GELE - HT  gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất thương phẩm chia cho các đối tác căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh theo quy định.


Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công văn số  8550 / VP - KT  gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: “Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố”


Trên cơ sở nội dung công văn số  8550 / VP - KT  nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định cụ thể bản chất kinh tế của các hợp đồng, thỏa thuận góp vốn đối với trường hợp của Công ty. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật thuế liên quan để xác định nghĩa vụ thuế phù hợp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.