Open navigation

Công văn 2286/VPCP-KTTH Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2286 / VPCP - KTTH 

V/v thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Công Thương;

Hiệp hội Phân bón Việt Nam.


Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số  3637 / BTC - CST  ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với phân bón thực hiện theo quy định hiện hành, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.