Open navigation

Công văn 1172/LĐTBXH-LĐTL Chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1172 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 04 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  62 / 2015 / QĐ - TTg  về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Tại Điều 1 Quyết định số  62 / 2015 / QĐ - TTg  quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1988 và tại Căm-pu-chi-a đến hết ngày 31 tháng 8 năm 1989 (bao gồm cả những người được cử làm chuyên gia giúp bạn trước tháng 5 năm 1975).

Theo phản ánh của một số địa phương có một số đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg  nhưng có thời gian công tác tại Lào và Căm- pu-chi-a trước tháng 5 năm 1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần. Để đảm bảo chế độ trợ cấp một lần đối với những người được cử làm chuyên gia giúp bạn theo quy định tại Quyết định số  62 / 2015 / QĐ - TTg , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

  1. Rà soát những trường hợp đã xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định  57 / 2013 / QĐ -  TTg để xác định những đối tượng có thời gian được cử làm chuyên gia trước tháng 5 năm 1975 nhưng chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần.

  2. Đối với những trường hợp được cử làm chuyên gia có thời gian công tác tại Lào, Căm- pu-chi-a trước tháng 5 năm 1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần thì được Điều chỉnh, bổ sung như sau:

  1. Xác định lại mức trợ cấp một lần cho tổng thời gian công tác tại Lào, Căm- pu-chi-a (kể cả thời gian công tác trước tháng 5 năm 1975) theo mức trợ cấp quy định tại Điều 3 Quyết định  57 / 2013 / QĐ - TTg .

  2. Xác định mức trợ cấp một lần bổ sung trên cơ sở mức trợ cấp một lần được xác định lại nêu trên trừ đi mức trợ cấp một lần đã xét hưởng.

  3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hưởng trợ cấp một lần bổ sung (nếu có).

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGPhạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.