Open navigation

Công văn 376/KCB-NV Danh mục kỹ thuật trong KCB đối với các cơ sở KCB theo Thông tư 43/2013/TT-BYT


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  376 / KCB - NV 

v/v Phê duyệt DMKT trong KCB đối với các cơ sở KB, CB theo Thông tư  43 / 2013 / TT - BYT 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Y tế các Bộ, ngành.


Hiện nay, cơ bản các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh Mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số  43 / TT - BYT  ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế để làm cơ sở pháp lý cho đơn vị thực hiện và thanh toán Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43).


Ngày 29/10/2015, Liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT -  BYT-BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.


Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối đã và đang tiến hành xây dựng tương đương kỹ thuật giữa Thông tư liên tịch số 37 với Thông tư số 43 nêu trên và mã hóa việc tương đương này để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ tính giá dịch vụ trong khám, chữa bệnh với cơ quan BHYT.


Để bảo đảm việc thanh toán BHYT các dịch vụ kỹ thuật y tế được thuận lợi, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành rà soát, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý xây dựng Danh Mục kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 43 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư số 43 (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế). Việc phê duyệt phải hoàn tất trước 30/5/2016.


Nội dung chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng danh Mục kỹ thuật trình phê duyệt phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các khoa, bộ phận lâm sàng, cận lâm sàng; cơ sở sở vật chất; trang thiết bị và trình độ nhân lực (khả năng chuyên môn kỹ thuật, chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn)... Danh Mục kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị trước khi trình cấp trên phê duyệt phải thông qua tập thể, đối với cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải thông qua Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của đơn vị trong đó có các trưởng khoa, trưởng bộ phận hoặc cấp phó tham gia rà soát từng chuyên khoa. Không được trình cấp trên phê duyệt các kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai trong năm 2016 đơn vị chưa có thể thực hiện.


b) Việc lập Danh Mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo mẫu dưới đây:


Số TT kỹ thuật của của cơ sở KBCB

Số TT kỹ thuật của Thông tư 43

Tên Chương, Mục, tiểu Mục chuyên khoa, tên kỹ thuật (theo đúng Thông tư số 43)

1

2

3

Trong đó:


  • Cột 1: Đánh số thứ tự kỹ thuật từ 1 đến hết danh Mục kỹ thuật đề nghị thẩm định, phê duyệt (đánh số tự động).


  • Cột 2: Đánh số thứ tự đúng theo số thứ tự của Thông tư số  43 / 2013 / TT - BYT  (đánh số bằng tay).


  • Cột 3: Ghi đúng tên các Chương, các Mục, các tiểu Mục của chuyên khoa; đúng tên kỹ thuật theo Thông tư số  43 / 2013 / TT - BYT .


Danh Mục kỹ thuật các chuyên khoa nối liền nhau tạo thành bảng liên tục.


Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kính chuyển đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành để chỉ đạo, thực hiện.


Khi cần các thông tin chi Tiết, đề nghị đơn vị liên hệ Ths. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, số điện thoại 0912074082, Email: ductienbyt@gmail.com./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để  b / cáo) ;

  • Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Các bệnh viện trực thuộc BYT (để biết);

  • Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.