Open navigation

Công văn 2301/VPCP-KTTH Xử lý ô tô, xe máy chuyên dùng NK bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2301 / VPCP - KTTH 

V/v xử lý ô tô, xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số  216 / UBND - TM  ngày 18 tháng 01 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số  3128 / BTC - TCHQ  ngày 09 tháng 3 năm 2016 về việc xử lý xe cần trục bánh xích nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số động cơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số  216 / UBND - TM  nêu trên về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng Sài Gòn được tái xuất chiếc cần trục bánh xích hiệu KOBELCO 7055 về lại Hàn Quốc.


  2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cụ thể theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo tới Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay trở đi không xem xét xử lý các trường hợp tương tự.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • Bộ Công Thương;

  • Đại sứ quán Hàn Quốc;

  • Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.