Open navigation

Công văn 2735/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2735 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thực hiện TT  191 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời một số vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số  413 / HQHN - GSQL  ngày 05/01/2016, công văn số  800 / HQHN - GSQL  ngày 16/3/2016 liên quan đến Thông tư số  191 / 2015 / TT - B TC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Việc kiểm tra trị giá hải quan của tờ khai trị giá thấp:

  Thông tư số  191 / 2015 / TT - B TC quy định trị giá miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá khai báo của doanh nghiệp chuyển phát nhanh và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về giá khai báo. Công chức hải quan chỉ kiểm tra trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp khi có đủ căn cứ xác định việc khai báo trị giá không phù hợp. Tổng cục Hải quan có công văn yêu cầu doanh nghiệp chuyển phát nhanh khi khai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp phải khai cụ thể tên hàng để làm căn cứ xác định trị giá.

 2. Bổ sung chức năng "Xem thông tin tờ khai trị giá thấp" trên Hệ thống Thông quan điện tử - V5.

  Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể sử dụng chức năng  IXE / IID  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp để thực hiện thông tin tờ khai trị giá thấp trên Hệ thống VNACCS. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng chức năng cho phép thông tin tờ khai trị giá thấp trên Hệ thống Thông quan điện tử - V5.

 3. Sử dụng mã tạm:

  Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế hoặc trong thời gian chờ được cấp mã số thuế, người khai hải quan được phép sử dụng mã tạm "9999999999-9998" để khai báo hải quan trên Hệ thống.

 4. Triển khai Thông tư  191 / 2015 / TT - B TC:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động triển khai thực hiện Thông tư số  191 / 2015  từ ngày 01/04/2016. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động xây dựng lộ trình thực hiện cơ sở kết nối phần mềm của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK (để phối hợp);

 • Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.