Open navigation

Công văn 2789/TCHQ-TXNK Mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2789 / TCHQ - TXNK 

V/v mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên

(Đ/c: 185 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  006 / 16 - CV / DKN  ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên về việc phân loại mặt hàng “Levofloxacin Hemihydrate”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014 thì việc “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Do vậy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  135 / TCHQ - TXNK  ngày 7/01/2015 trả lời Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên về việc phân loại mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. Theo đó, mặt hàng Levofloxacin phù hợp phân loại vào nhóm 29.34 “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, phân nhóm “- Loại khác: ”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác: ”, mã số 2934.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

  • Theo công văn số  604 / QLD - KD  ngày 13/01/2016 của Cục Quản lý dược- Bộ Y Tế thì mặt hàng “Levofloxacin” có mã số 2933.59.90.00.

Tuy nhiên, theo Khoản 4, Điều 19, Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính Phủ: “Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngành Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Do vậy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Quản lý dược - Bộ Y tế trao đổi, đề nghị sửa đổi mã số mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate tại Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam ban hành theo Quyết định số  41 / 2007 / QĐ - BYT  ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Khôi Nguyên được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK-PL- Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.