Open navigation

Công văn 2829/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng Máy cắt tôn, lõi sắt dùng cho cuộn cảm và đầu nối điện cho điện áp trên 1000V


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2829 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hiteco.

(Đ/c: Cụm CN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2015 / 1112 - HI / TCHQ ngày 18/12/2015 của Công ty CP Đầu tư và phát triển Hiteco (Công ty) đề nghị xem xét mã số của một số mặt hàng Công ty làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trên cơ sở báo cáo của Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KV3 tại công văn số 535 / HQKVIII - TT(B2) , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi Tiết HS 2012;

 1. Mặt hàng máy cắt tôn:

  Mô tả hàng hóa trên công văn và tài liệu gửi kèm của Công ty chỉ nêu sơ lược cấu tạo và phạm vi sử dụng của mặt hàng máy cắt tôn. Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để phân loại mặt hàng của Công ty.

  Ngày 01/12/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11369 / TCHQ - TXNK về việc ban hành bản dịch chú giải chi Tiết Danh Mục HS. Đề nghị Công ty tham khảo nội dung chú giải chi Tiết nhóm 84.61 và 84.62 tại website hải quan để phân loại cho hàng hóa thực tế nhập khẩu.

 2. Mặt hàng lõi sắt dùng cho cuộn cảm:

  Căn cứ chú giải 2 Phần XVI Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi Tiết HS 2012 nhóm 85.04;

  Trường hợp mặt hàng lõi sắt phù hợp chỉ để sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho cuộn cảm thì thuộc nhóm 85.04. Trường hợp mặt hàng lõi sắt không chỉ để sử dụng cho cuộn cảm thì được phân loại theo chất liệu cấu thành.

 3. Mặt hàng đầu nối điện sử dụng cho điện áp trên 1000V là các đầu nối làm bằng kim loại được thiết kế phù hợp với vật dẫn và những phần kim loại nhỏ được thiết kế gắn chặt lên đoạn cuối của dây dẫn để nối điện (các đầu nối dài, các kẹp cá sấu v.v...) thì phù hợp thuộc nhóm 85.35.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hiteco biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Cục HQ TP. Hải Phòng (để t / hiện) ;

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.