Open navigation

Công văn 2830/TCHQ-TXNK Nợ thuế quá hạn thuộc đối tượng ghi thu ghi chi


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2830 / TCHQ - TXNK 

V/v ghi thu ghi chi

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  361 / HQHT - NV  ngày 30/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc nợ thuế quá hạn của các tờ khai thuộc đối tượng ghi thu ghi chi theo hướng dẫn tại công văn số  12492 / BTC - CST  ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 46 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính thì việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan chỉ được xem xét sau khi cơ quan hải quan đã ban hành Quyết định cưỡng chế. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh:


  1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện ghi thu ghi chi kịp thời cho Công ty, tránh để phát sinh nợ thuế quá hạn quá 90 ngày.


  2. Trường hợp khoản nợ thuế đang trong thời gian chờ ghi thu ghi chi quá hạn quá 90 ngày thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Công ty nộp thuế và cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế sau khi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có thông báo về việc chi hoàn cho Công ty theo hướng dẫn tại công văn số  12492 / BTC - CST  ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.