Open navigation

Công văn 2836/BCT-KHCN Kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2836 / BCT - KHCN 

V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời Công văn số  1917 / TCHQ - GSQL  ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT ). Đối với vấn đề Tổng cục Hải quan trao đổi, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Nếu sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trực tiếp nhập khẩu thì doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT .


  2. Nếu sản phẩm do doanh nghiệp khác nhập khẩu hoặc sản xuất, DNCX là đơn vị mua về để sử dụng thì đơn vị nhập khẩu hoặc sản xuất đã phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT , DNCX yêu cầu bên bán cung cấp hồ sơ liên quan đến chất lượng của sản phẩm đã mua để sử dụng khi cần thiết. DNCX không phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm đã có chứng nhận chất lượng.


Trên đây là ý kiến có liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT -  BCT, Bộ Công Thương kính gửi Tổng cục Hải quan để phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK;

  • Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.