Open navigation

Công văn 2852/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng có tên thương mại “Set top box”

 Hết hiệu lực: 27/06/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2852 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng “Set top box”

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của các đơn vị Hải quan và kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng có tên thương mại “Set top box”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 31/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 và Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


- Mặt hàng “Set top box - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, có tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng”, thuộc nhóm 8528 “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm - Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm - - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh, phân nhóm - -- Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function), mã số 8528.71.11 - - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.19 - - - - Loại khác.


- Mặt hàng “Set top box - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, không có tính năng kết nối internet và không tương tác với người dùng”, thuộc nhóm 8528 “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm - Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm - - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh, phân nhóm - - - Loại khác, mã số 8528.71.91 - - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.99 - - - - Loại khác.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);

  • Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam;

(Số 9 Nguyên Hồng, Thành Công; Ba Đình HN)

  • Cục KTSTQ (để thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.