Open navigation

Công văn 2882/TCHQ-TXNK Miễn thuế trang TB, VT phục vụ dự án dự án thí điểm cải tạo đường cống


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2882 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn thuế trang thiết bị, vật tư phục vụ dự án do JICA tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  3507 / HQHCM - TXNK  ngày 11/12/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị vật tư phục vụ dự án thí điểm Cải tạo đường cống bằng nhóm công nghệ SPR, sau khi có ý kiến của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai dịch bệnh” thuộc đối tượng không chịu thuế.


Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  quy định: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:


a. Thiết bị, máy móc;đ. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa viện trợ không hoàn lại cho dự án thí điểm Cải tạo đường cống bằng nhóm công nghệ SPR trong Chương trình, nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định  87 / 2010 / NĐ -  CP, thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; trường hợp dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi phải thực hiện đầy đủ các quy trình phê duyệt theo quy định tại Nghị định  38 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối chiếu quy định nêu trên để áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho dự án thí điểm Cải tạo đường cống bằng nhóm công nghệ SPR. Trường hợp phát sinh, vướng mắc về xác định nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện dự án, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh gửi hồ sơ, tài liệu, văn bản phê duyệt của dự án tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.