Open navigation

Công văn 2916/TCHQ-TXNK Vướng mắc xử lý nợ phạt chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2916 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.


Trả lời công văn số  328 / HQBĐ - NV  ngày 30/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc báo cáo vướng mắc. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với số tiền chậm nộp thuế 1.309.872.448 đồng của Công ty cổ phần Điện máy và kỹ thuật công nghệ, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định xác định:


    • Số tiền chậm nộp thuế phát sinh từ thời điểm đăng ký tờ khai đến thời điểm bàn giao (trừ số tiền chậm nộp đã bàn giao 304.198.000 đồng) thì đơn vị hướng dẫn Công ty căn cứ Điều 7 Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính để lập hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xem xét xử lý xóa nợ.


    • Số tiền phạt phát sinh từ số tiền thuế (549.868.000 đồng) từ ngày Công ty cổ phần nhận bàn giao, do Công ty cổ phần chậm nộp dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp thuế thì Công ty cổ phần phải có trách nhiệm nộp.


  2. Về chuyển đổi mã số thuế doanh nghiệp: Đối với các doanh nghiệp chuyển đổi mã số, đơn vị cập nhật, quản lý theo dõi nợ thuế theo mã số mới của doanh nghiệp (3. Danh mục. 2 Cập nhật thông tin về doanh nghiệp đổi mã số trên hệ thống kế toán thuế tập trung), nếu có vướng mắc báo cáo cục công nghệ Thông tin.

  3. Về hợp nhất doanh nghiệp: Theo qui định tại khoản 2 Điều 55 Luật quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  qui định như sau: “doanh nghiệp bị chia tách, bị hợp nhất, bị sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”. Theo đó, doanh nghiệp nhận hợp nhất có trách nhiệm nộp khoản thuế còn nợ của doanh nghiệp bị hợp nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.