Open navigation

Công văn 2979/TCHQ-QLRR Trả lời công văn 554/HQĐNa-QLRR về ân hạn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2979 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời công văn số  554 / HQĐNa - QLRR 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Phúc đáp công văn số  554 / HQĐNa - QLRR  ngày 21/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Joyful (MST: 3603343926), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan đã thực hiện kiểm tra và cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống đối với Công ty TNHH Joyful theo đề nghị của Cục Hải quan Đồng Nai tại công văn nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c P.TCT Nguyễn Công Bình (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.