Open navigation

Công văn 313/KSON-KK Thực hiện Thông tư 41_2015_TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm NLSX


TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  313 / KSON - KK 

V/v thực hiện Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTNMT  ngày 09 tháng 9 năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan


Phúc đáp Công văn số  421 / GSQL - GQ1  ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTNMT  ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Cục Kiểm soát ô nhiễm có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Giám sát quản lý về Hải quan tại các mục 1, 2 và 5 nêu trong Công văn số  421 / GSQL - GQ1 .


  2. Đối với ý kiến tại mục 3 trong Công văn số  421 / GSQL - GQ1 , Tổng cục Môi trường cập nhật thường xuyên danh sách các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên website www.vea.gov.vn của Tổng cục Môi trường.


  3. Đối với ý kiến tại mục 5 trong Công văn số  421 / GSQL - GQ1 , các đơn vị chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu vẫn phải tiến hành việc giám định phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật theo các tiêu chí hướng dẫn tại công văn số  2570 / BTNMT - TCMT  ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có chứng thư giám định gửi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm thủ tục thông quan lô hàng phê liệu nhập khẩu theo đúng quy định.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);

  • Lưu: VT, KK, Đ(5).

CỤC TRƯỞNGLê Hoài Nam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.