Open navigation

Công văn 439/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp gas xách tay


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  439 / GSQL - GQ3 

V/v thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp gas xách tay

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH DAESUN VINA

(Đ/c: Lô đất CN5.1B khu công nghiệp Đình Vũ, P Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng)


Trả lời công văn số  18 / CV - 2016 - DVC  ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH Daesun Vina về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm chai LPG mini có dung tích 520ml, khối lượng 220g để dùng cho bếp gas xách tay. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ nội dung tại điểm 1 công văn số  10088 / BCT - TTTN  ngày 30/9/2015 của Bộ Công Thương thì chai chứa LPG nêu trên không phải là chai LPG thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số  107 / 2009 / NĐ - CP  ngày 26/11/2009 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định liên quan tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);

  • Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để biết);

  • Lưu: VT, GQ3 (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.