Open navigation

Công văn 440/GSQL-GQ3 Nhập khẩu xe quà tặng


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  440 / GSQL - GQ3 

V/v nhập khẩu xe quà tặng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội


Trả lời công văn số  1040 / HQHN - GSQL  ngày 22/3/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô của Công ty TNHH Lụa Vàng, tiếp theo công văn số  407 / GSQL - GQ3  ngày 28/03/2016, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:


Theo giải trình và cam kết của Công ty về mối quan hệ giữa Công ty Exodus Group LLC và Công LPP International Trading Inc nêu tại văn bản số  09 / CV - ĐNCPOTNK  ngày 31/03/2016 của Công ty (gửi kèm theo công văn số  1040 / HQHN - GSQL  của Cục Hải quan TP Hà Nội), đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe với Điều kiện Công ty phải đáp ứng các quy định liên quan khác về nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng.


Cục Giám sát Quản lý trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.