Open navigation

Công văn 441/GSQL-GQ3 Xử lý xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  441 / GSQL - GQ3 

V/v xử lý xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số  0529 / HQBRVT - TXNK  ngày 03/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp người mua xe (ông Vũ Ngọc Bảo) tự nguyện hoàn thành các thủ tục để được đăng ký sử dụng chiếc xe thì chấp nhận để người mua xe nộp số thuế bị truy thu theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.