Open navigation

Công văn 444/GSQL-TH Tính hợp lệ của C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  444 / GSQL - TH 

V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng


Trả lời công văn số  1896 / HQHP - GSQL  ngày 23/3/2016 của Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O mẫu E, số tham chiếu E163701212230043 cấp ngày 29/2/2016: Cục Giám sát quản lý sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.


  2. Đối với các C/O mẫu D, số tham chiếu 20155053353 ngày 29/12/2015: ô số 11 không có chữ ký của người xuất khẩu và C/O không được cấp đúng thể thức của C/O giáp lưng nên C/O không hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành từ chối C/O theo đúng thủ tục quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.