Open navigation

Công văn 4463/BTC-TCHQ Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4463 / BTC - TCHQ 

V/v thuế GTGT đối với hàng hóa NK của Công ty cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Các Cục Thuế các tỉnh, thành phố.


Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12  và Luật số  31 / 2013 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT;


Căn cứ Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế;


Để xử lý vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa của doanh nghiệp cho thuê tài chính nhập khẩu, ngày 29/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số  16587 / BTC - TCHQ  hướng dẫn thực hiện, theo đó:


Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (nếu có) thì cũng được áp dụng quy định không chịu thuế GTGT (nếu có) như trường hợp bên thuê trực tiếp nhập khẩu nếu giá cho thuê theo hợp đồng thuê tài chính không bao gồm thuế GTGT (nếu có).


Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính không được sử dụng cho bên thuê như Mục đích khi nhập khẩu thì công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo quy định. Bên thuê không được nhập khẩu hàng hóa thay thế hàng hóa đi thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế hướng dẫn nêu trên.


Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để  b / cáo) ;

 • Vụ Pháp chế;

 • Vụ Chính sách thuế;

 • Tổng cục Thuế;

 • Vụ Tài chính ngân hàng;

 • Vụ Hợp tác quốc tế;

 • Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. HCM;

 • Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam;

 • Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim;

 • Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.