Open navigation

Công văn 447/GSQL-TH Vướng mắc liên quan tính hợp lệ đối với chữ ký trên C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  447 / GSQL - TH

V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  355 / HQHCM - GSQL  ngày 23/2/2016 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O mà chữ ký của người cấp ký trên C/O không nằm trong danh sách thông báo mẫu chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu: C/O không hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành thủ tục từ chối C/O theo quy định.


  2. Đối với các C/O mà chữ ký của người cấp ký trên C/O đã có trong danh sách mẫu chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O nhưng không giống với mẫu chữ ký được thông báo: căn cứ Điều 26, Thông tư số  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015, trường hợp có khác biệt nhỏ về chữ ký so với chữ ký mẫu vẫn được xem xét chấp nhận. Việc xác định khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và mẫu thông báo được căn cứ trên kết quả kiểm tra và thực tế (nếu có) của cơ quan hải quan. Trường hợp không có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin khai báo trên C/O hay xuất xứ của lô hàng, thì việc  thiếu / thừa  một số nét nhỏ trong chữ ký nhưng các nét cơ bản vẫn đầy đủ để xác định chữ ký của cán bộ cấp thì sự khác biệt đó được chấp nhận.


  3. Đối với các trường hợp C/O cụ thể nêu tại công văn số  355 / HQHCM - GSQL : Cục Giám sát quản lý đang tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O và sẽ thông báo khi có kết quả.


Đối với C/O đề cập tại công văn số  280 / TCHQ - GSQL  ngày 2/2/2016: Cục Giám sát quản lý không nhận được công văn và hồ sơ liên quan. Đề nghị đơn vị gửi lại hồ sơ để Cục Giám sát quản lý có cơ sở hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.