Open navigation

Công văn 4530/BTC-TCHQ Xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4530 / BTC - TCHQ 

V/v Xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số  1189 / VPCP -  KTTH ngày 25/02/2016 về việc xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp trong ngành thép đối với việc phân loại hàng hóa và tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phôi thép, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:


Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, đối chiếu với số liệu thống kê đã báo cáo theo công điện số  11 / KTSTQ - P2  ngày 04/9/2015 của Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Kiểm tra sau thông quan đối chiếu số liệu thống kê các tờ khai đã thực hiện kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo tại công văn ngày 30/9/2015 theo yêu cầu của Vụ Chính sách thuế, để xử lý:


 1. Đối với các lô hàng đã được thông quan trước khi có công văn số  13734 / TCHQ -  TXNK ngày 12/11/2014 của Tổng cục Hải quan:


  Căn cứ Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 39 Luật quản lý thuế; căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và công nghệ tại công văn số  256 / BKHCN - TĐC  ngày 28/01/2015 về khái niệm mặt cắt ngang hình vuông hoặc chữ nhật của thép bán thành phẩm; căn cứ thực tế kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan; trường hợp các tờ khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 12/11/2014, đã kê khai theo mã số 7207.19.00 và nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu là 5%, thực hiện ấn định để thu đủ thuế theo mã số 7207.11.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 9% (chín phần trăm) theo đúng quy định.


 2. Đối với các Tờ khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 12/11/2014:


Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  sửa đổi Điều 47 Luật quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11 ; Căn cứ Điều 14 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ; Căn cứ Điều 9 Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Căn cứ Điều 5 Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;


Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có kết quả phân tích phân loại thuộc mã số HS nào thì việc tính thuế nhập khẩu phải căn cứ theo mức thuế suất quy định cho mã số HS đó tại Biểu thuế nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Theo đó:

 1. Các tờ khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 12/11/2014, doanh nghiệp đã kê khai vào mã số 7207.19.00 và đã nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%, có kết quả phân tích phân loại là phôi thép thuộc mã số 7207.11.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 9%: Yêu cầu các đơn vị thực hiện ấn định để thu đủ thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 9% (chín phần trăm) theo đúng quy định.


 2. Các tờ khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 12/11/2014, doanh nghiệp đã kê khai vào 7207.19.00 và đã nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%, có kết quả phân tích phân loại là phôi thép hợp kim thuộc mã số 7224.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%:


  Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan, sổ sách chứng từ kế toán, các giao dịch liên quan, việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu:


  1. Trường hợp hàng hóa đúng là phôi thép hợp kim thì điều chỉnh mức thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực hiện bù trừ số thuế đã nộp thừa theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13 .


   Do việc nhập khẩu phôi thép hợp kim không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TTLT - BCT -  BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ, yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định tại điểm d khoản 5 Điều 14 Nghị định  127 / 2013 / NĐ -  CP của Chính phủ để xử lý phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này.


  2. Trường hợp sau khi kiểm tra, có nghi vấn về hàng hóa và hồ sơ, yêu cầu các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan để xử lý.


Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);

 • Vụ Chính sách thuế (để theo dõi);

 • Cty CP cơ khí Vĩnh Phúc (Khu HC số 8, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc);

 • Cty CP thương mại Thái Hưng (Tổ 14, phường Gia Sàng, Tp. Thái Nguyên);

 • Cty TNHH thép VSC-Posco (Km9, Vật cách, Quán Toan, Hải Phòng);

 • Cty Sản xuất thép Úc SSE (Km9, Vật cách, Quán Toan, Hải Phòng);

 • Công ty CP Matexim Hải Phòng (Số 1, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng);

 • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.