Open navigation

Công văn 459/GSQL-GQ1 Thực hiện thủ tục hải quan đối với TKHQ đăng ký một lần, XNK nhiều lần


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  459 / GSQL - GQ1 

V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.


Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có công văn số  385 / HQBP - NV  ngày 11/3/2016 đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan đăng ký một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa đáp ứng các quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  được đăng ký tờ khai hải quan trước, thực hiện giao nhận sau. Theo quy định tại điểm b.2 khoản 2 Điều 93 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan khai trước đã được thông quan để thông quan từng lần lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.


Tuy nhiên, đối với những hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành theo từng lô hàng, không cấp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành cho lượng hàng hóa trong hợp đồng tổng thì cơ quan hải quan không đủ căn cứ để thông quan cho tờ khai hải quan của tổng lượng hàng hóa trong hợp đồng tổng. Do vậy, đối với các trường hợp này không đủ điều kiện để thực hiện theo hình thức đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để  th / h) ;

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.