Open navigation

Công văn 460/GSQL-TH Thủ tục hải quan mua hàng hóa là nguyên liệu SX từ kho ngoại quan đối với DN ưu tiên


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  460 / GSQL - TH 

V/v thủ tục hải quan mua hàng hóa là nguyên liệu sản xuất từ kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam.

(Đ/c: phòng 201, tầng 2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh TP. Hà Nội).


Trả lời công văn số GKFV  2016 - 09 / CV  ngày 8/3/2016 của Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam về việc thủ tục hải quan mua hàng hóa là nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất từ kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư số  72 / 2015 / TT - BTC  ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp ưu tiên mua hàng hóa là nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất từ kho ngoại quan thì được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau.


Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định khoản 6 Điều 86 và Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, đối với mỗi lần giao nhận, doanh nghiệp phải có chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa (như hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,...), chịu trách nhiệm lưu giữ tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.