Open navigation

Công văn 4610/BTC-TCHQ Tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo TT 88/2013/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4610 / BTC - TCHQ

V/v: tiếp tục thực hiện thí Điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo hướng dẫn Thông tư  88 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố


Thực hiện công văn số  1555 / VPCP - KTTH  ngày 11/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:


  1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư  88 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí Điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong cho đến khi Thông tư thay thế Thông tư  88 / 2013 / TT - BTC  có hiệu lực.


  2. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TCHQ (43b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.