Open navigation

Công văn 4675/BTC-TCHQ Xử lý thuế đối với hàng tái xuất quá thời hạn 365 ngày


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4675 / BTC - TCHQ 

V/v hàng tái xuất quá thời hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Bộ Tài chính nhận được công văn số  460 / HQHCM - TXNK  ngày 03/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty CP in và vật tư Sài Gòn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, lô hàng tái xuất; sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty CP in và vật tư Sài Gòn. Kết quả kiểm tra nếu xác định lô hàng tái xuất theo các tờ khai xuất khẩu số 300299102150 ngày 12/02/2015, số 300299285330 ngày 12/02/2015, số 300299225460 ngày 12/02/2015, số 300299159810 ngày 12/02/2015 đúng là thuộc lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai số  128647 / NKD01  ngày 11/9/2013, số  1358 / NKD01  ngày 03/01/2014, số  17314 / NKD01  ngày 10/02/2014, số  170469 / NKD01  ngày 25/11/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số  128 / 2013 / TT -  BTC (trừ yêu cầu về thời hạn tái xuất) thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng tái xuất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ hoàn thuế, xử lý số tiền thuế sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122, Điều 132 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế;

  • Vụ Pháp chế;

  • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.