Open navigation

Công văn 4735/BTC-TCHQ Xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4735 / BTC - TCHQ 

V/v xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá thấp đã được thông quan đưa qua khu vực giám sát hải quan khi thực hiện Thông tư  191 / 2015 / TT - BTC , Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:


 1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh:


  1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 41 Luật Hải quan năm 2014;


  2. Căn cứ thông tin phản hồi từ Hệ thống nộp 01 Bảng kê tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp đã được thông quan cho cơ quan hải quan khi đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan;


  3. Chịu trách nhiệm xác nhận thời Điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống của doanh nghiệp và cung cấp cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu.

 2. Trách nhiệm của cơ quan Hải quan:


 1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 39 Luật Hải quan năm 2014;


 2. Tiếp nhận Bản kê tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp đã được thông quan do doanh nghiệp nộp để thực hiện việc giám sát hàng hóa (không thực hiện việc xác nhận trên Bảng kê);


 3. Thực hiện kiểm tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của người khai hải quan. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Hiệp hội CAPEC (để phối hợp, thực hiện);

  (Cty DHL số 6 Thăng Long, Q. Tân Bình, HCM)

 • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.