Open navigation

Công văn 2320/VPCP-QHQT Tháo gỡ vướng mắc cho dự án ODA vay vốn NH Phát triển châu Á tài khóa 2016 của Bộ GTVT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2320 / VPCP - QHQT 

V/v Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ODA vay vốn ADB tài khóa 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số  598 / BGTVT - KHĐT  ngày 15 tháng 01 năm 2016 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì làm việc với các Bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vấn đề của các dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong năm tài khóa 2016, và ý kiến của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  1150 / BKHĐT - KTĐN  ngày 25 tháng 02 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số  2352 / BTC - QLN  ngày 22 tháng 02 năm 2016) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số  378 / NHPT - VNN  ngày 05 tháng 02 năm 2016), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt danh  mục / chủ  trương đầu tư Dự án Đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn (Đoạn Cửa khẩu Hữu Nghị- Chi Lăng) để làm cơ sở cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định Dự án theo đúng quy định hiện hành. Chỉ tiến hành đàm phán với ADB Hiệp định vay vốn cho Dự án sau khi kết quả thẩm định của VDB cho thấy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có khả năng trả được nợ khi đầu tư Dự án.


  2. Bộ Tài chính, căn cứ quy định hiện hành, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án Hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 2 (Dự án SCCP2 và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, PTTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3) AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.