Open navigation

Công văn 2366/VPCP-KTTH Tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí


VĂN PHÒNG CHÍNH PH

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2366 / VPCP - KTTH 

V/v tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tư pháp;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  3282 / BTC - TCT  ngày 11 tháng 3 năm 2016 về việc tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với hoạt động khai thác dầu khí, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan liên quan rà soát các Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSS), báo cáo rõ chủ trương, yêu cầu khi đàm phán về nghĩa vụ trả tiền thuê mặt nước, mặt biển có thỏa thuận miễn hoặc không có thỏa thuận để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.