Open navigation

Công văn 2414/VPCP-KGVX Phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2414 / VPCP - KGVX

V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Y tế.


Xét kiến nghị của Bộ Y tế (Báo cáo số  279 / BC - BYT  ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế) về tình hình dịch bệnh do vi rút Zika và cập nhật các hoạt động phòng, chống đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


Bộ Y tế triển khai, đôn đốc các Bộ, ngành, các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số  1632 / CĐ - TTg  ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số  1060 / VPCP - KGVX  ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Các Bộ: NG, CA, QP, LĐTBXH, VHTTDL, TTTT, TC;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX(3). Vt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.