Open navigation

Công văn 2453a-VPCP-DMDN Báo cáo DN thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2453a/VPCP-ĐMDN

V/v doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số  1284 / BTC - TCDN  ngày 25 tháng 01 năm 2016) về việc báo cáo doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


  • Tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các công ty nông, lâm nghiệp sau khi thực hiện phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; doanh nghiệp hoạt động chủ yếu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo danh Mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Nghị định số  130 / 2013 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết và một số doanh nghiệp khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


  • Ngoài những doanh nghiệp nói trên, các doanh nghiệp còn lại thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo quy định. Trên cơ sở đó, giao SCIC thống nhất với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC và danh sách các doanh nghiệp đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép không chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.


 2. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:


  • Theo thẩm quyền thực hiện đầu vào các dự án theo quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả của việc đầu tư các dự án nói trên.


  • Lập danh Mục các dự án dự kiến đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cân đối số tiền thu được từ việc bán vốn và xác định nhu cầu vốn cần cho các dự án mà SCIC dự kiến đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 3. Bộ Tài chính bổ sung các nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số  151 / 2013 / NĐ - CP  ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg;

 • Ban CĐĐM & PTDN;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMLê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.