Open navigation

Công văn 3190/BGTVT-KHCN Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhựa đường


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3190 / BGTVT - KHCN 

V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Nhà đầu tư dự án BOT, BT;

- Các Ban QLDA thuộc Bộ;

- Các Tổng công ty, công ty: Ciencol, Cienco4, Cienco 6, Cienco 8, Thăng Long, CIPM Cửu Long, VEC, VIDIFI, TEDI, TEDI South.


Trong thời gian gần đây, Bộ Giao thông vận tải nhận được thông tin về hiện tượng một số đơn vị bán hàng và nhà nhập khẩu Việt Nam giả mạo nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trên các chứng từ, giả mạo quy cách đóng gói đối với vật liệu nhựa đường phuy có độ kim lún  60 / 70 .


Để đảm bảo chất lượng hạng Mục công trình giao thông có sử dụng vật liệu nhựa đường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi sử dụng vật liệu nhựa đường phải chú ý thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số  27 / 2014 / TT - BGTVT  ngày 27/7/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng cho công trình giao thông.


Bộ Giao thông vận tải thông báo đến các Cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Các Thứ trưởng (để b/c);

  • Vụ Pháp chế;

  • Thanh tra Bộ;

  • Cục QLXD và CL CTGT;

  • Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHCNHoàng Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.