Open navigation

Công văn 391/CN-GSN Thực hiện phong trào ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  391 / CN - GSN 

V/v thực hiện phong trào ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Trước tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, thời gian qua, một số địa phương đã triển khai ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn và đã đạt được kết quả bước đầu: chủ các cơ sở chăn nuôi nêu cao ý thức kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi và đã tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với sản phẩm chăn nuôi tại địa phương.


Để phát huy hơn nữa tinh thần chủ động và tham gia tích cực của chủ các cơ sở chăn nuôi trên cả nước về việc kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi an toàn, Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ “phong trào ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”. Cụ thể:


 1. Đối với các địa phương chưa triển khai ký cam kết


  • Rà soát lập danh sách các cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm thương phẩm quy mô vừa và quy mô lớn để ký cam kết;


  • Tuyên truyền cho chủ các cơ sở chăn nuôi và người dân hiểu được ý nghĩa của việc ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi;


  • Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm triển khai ký cam kết cho từng cơ sở chăn nuôi tại các huyện, xã.


  • Triển khai ký cam kết (tham khảo mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn này);


  • Thực hiện giám sát, kiểm tra sau cam kết. Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để khắc phục và đồng thời phát hiện những kết quả tốt để tuyên dương.


 2. Đối với các địa phương đã, đang triển khai ký cam kết


  • Tiếp tục tuyên truyền cho chủ các cơ sở chăn nuôi và người dân hiểu được ý nghĩa của việc ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi;


  • Thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra sau cam kết để kịp thời điều chỉnh các vướng mắc và phát hiện, tuyên dương những kết quả tốt. Định kỳ tổng kết bài học kinh nghiệm, cải tiến cách làm theo hướng tốt hơn.


 3. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần thiết lập “đường dây nóng” bao gồm số điện thoại, người thường trực để tiếp nhận và xử lý các thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc phát hiện các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; chăn nuôi không an toàn vệ sinh thực phẩm.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập hợp kết quả ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn gửi về Cục Chăn nuôi để tổng hợp báo cáo Bộ vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 theo địa chỉ:


 • Phòng Gia cầm và Gia súc nhỏ, Cục Chăn nuôi;


 • Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;


 • Email: phonggsn.cn@mard.gov.vn;


- Điện thoại: (04)37345447./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);

 • Lưu: VT, GSN.

CỤC TRƯỞNG


Hoàng Thanh Vân

MẪU BẢN CAM KẾT (để tham khảo)


(Ban hành kèm theo Công văn số  391 / CN - GSN  ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


BẢN CAM KẾT


Chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi


Kính gửi: UBND xã ……………………………………


Tôi là: .........................................................................................................................


Số CMND: ……………………..; ngày cấp: ……………………..; nơi cấp: ..................... Là chủ cơ sở chăn nuôi: ..............................................................................................

- Địa điểm sản xuất: .....................................................................................................


- Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................


Sản phẩm sản xuất (thịt lợn hoặc thịt gà):


- Quy mô (quy mô chăn nuôi hoặc khối lượng sản phẩm xuất  bán / tháng  hoặc năm): ......


..............................................................................................................................


- Nơi tiêu thụ sản phẩm: ...............................................................................................


Tôi cam kết thực hiện việc chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Cụ thể như sau:


 1. Không mua, bán hoặc sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm và thông tin kịp thời cho cơ quan quản lý theo đường dây nóng.

 2. Thực hiện tốt kỹ thuật chăn nuôi an toàn:


  1. Chuồng trại: có tường hoặc hàng rào đảm bảo ngăn không cho gia súc, gia cầm tự do ra khỏi chuồng nuôi hoặc vào nơi ở, sinh hoạt của người; có máng ăn, máng uống bằng vật liệu an toàn, dễ vệ sinh; có nơi thu gom, xử lý chất thải trước khi đưa ra ngoài khu chăn nuôi;


  2. Con giống: có nguồn gốc rõ ràng; đảm bảo khỏe mạnh;


  3. Sử dụng thức ăn, nước uống trong chăn nuôi đảm bảo an toàn cho vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi;


  4. Tuân thủ tiêm phòng định kỳ và đột xuất cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật về thú y;


 3. đ) Ghi chép sổ sách và lưu giữ tên thức ăn, thuốc, hóa chất và kháng sinh sử dụng trong quá trình chăn nuôi;


 4. Khai báo kịp thời cho cơ quan chức năng tại địa phương các dấu hiệu đàn vật nuôi bị dịch bệnh; không bán vật nuôi bị bệnh, không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường;


Nếu có vi phạm các cam kết trên, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Cam kết này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, cơ sở chăn nuôi giữ 01 bản, UBND xã giữ 01 bản và cơ quan chuyên môn cấp huyện giữ 01 bản./.


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

(ký, đóng dấu)

CHỦ CƠ SỞ CHĂN NUÔI

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có))

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.