Open navigation

Công văn 580/TTg-KTN Đánh giá thí điểm NK săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho SX công nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  580 / TTg - KTN

V/v đánh giá thí điểm nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ:Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số  2299 / BCT - XNK  ngày 17 tháng 3 năm 2016), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số  897 / BTNMT - TCMT  ngày 18 tháng 3 năm 2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số  891 / BKHCN - ĐTG  ngày 16 tháng 3 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số  4336 / BTC - TCHQ  ngày 31 tháng 3 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Công văn số  991 / UBND - KTN  ngày 11 tháng 3 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Công văn số  112a / UBND - VP4  ngày 09 tháng 3 năm 2016) về việc đánh giá thí điểm nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý với kiến nghị của các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại các công văn nêu trên về việc cho phép Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO tiếp tục được nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng, bổ sung nguồn thu mua trong nước còn thiếu để sản xuất nhiên liệu tại Nhà máy xử lý phế thải cao su và plastic tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phục vụ hoạt động sản xuất kính xây dựng; thời gian thực hiện đến hết năm 2021, trước mắt, cho phép Công ty INDEVCO nhập khẩu khối lượng không quá 260.000 tấn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Công ty INDEVCO nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng, sử dụng đúng mục đích; tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu và trong hoạt động sản xuất; mở rộng việc thu mua phế liệu, phế thải trong nước tiến tới thay thế nhập khẩu.


 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:


  • Sau thời hạn 02 năm được phép nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng nêu tại Điểm 1 trên đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nhập khẩu, tái chế săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng và điều kiện bảo vệ môi trường của Nhà máy để có căn cứ xem xét, cho phép tiếp tục nhập khẩu.

  • Tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động bảo vệ môi trường và cấp Giấy xác nhận điều kiện bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.


  • Hàng năm chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động nhập khẩu, công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, báo cáo theo quy định.

 3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty INDEVCO về thuế nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu, thông quan tại các cửa khẩu.


 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Binh có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu và hoạt động sản xuất của Công ty INDEVCO theo đúng quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTgCP, các Phó Thủ tướng;

 • Bộ Xây dựng;

 • Công ty CP Kính nổi Chu Lai;

 • VPCP: BTCN, các PCN; Tổng GĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;

 • Lưu: VT, KTN(3). Bình

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.