Open navigation

Công văn 1422/TCT-KK Đăng ký, KK, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1422 / TCT - KK 

V/v đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh


Trả lời công văn số  2194 / CT - KT1  đề ngày 01/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh kho ngoại quan tại Bắc Ninh được Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội làm chủ sở hữu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 2, Điều 33, Nghị định  43 / 2010 / NĐ - CP  ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp quy định:


“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, ”


Khoản 1c, Điều 11 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”


Hoạt động kinh doanh của 02 kho ngoại quan tại KCN Quế Võ và KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh được Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội làm chủ sở hữu thì hoạt động kinh doanh kho ngoại quan nêu trên thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế đã có công văn số  3355 / TCT - KK  ngày 18/8/2015 hướng dẫn về nội dung này. Quy định hiện hành không có quy định về việc hướng dẫn đơn vị tạm kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trong thời gian chờ cấp mã số thuế theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.


Ngày 28/03/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội có công văn số  1205 / KH & amp ;ĐT-ĐTNN trả lời Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập Chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh (bản photo gửi kèm). Đề nghị, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và kê khai, nộp thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh của 02 kho ngoại quan theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty, Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam;

  • Cục Thuế TP.Hà Nội;

  • Vụ: CS; PC;

  • Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Phương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.