Open navigation

Công văn 3027/TCHQ-TXNK Khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3027 / TCHQ - TXNK 

V/v khai bổ sung số lượng hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.

(Tầng 19, số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn  072 / CV - PLC .NĐ-GĐ ngày 9/3/2016 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex về việc đề nghị hướng dẫn khai báo bổ sung đối với trường hợp số lượng nhập khẩu thực tế thay đổi so với số lượng ghi trên hợp đồng (nằm trong giới hạn sai số giữa khối lượng thực và khối lượng theo vận đơn). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 thì người khai hải quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định của pháp luật.


  • Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư  39 / 2015 / TT - BTC .


  • Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  thì trường hợp số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng.


Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế của Công ty để thực hiện việc khai báo, xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Nhựa đường Petrolimex biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.