Open navigation

Công văn 3062/TCHQ-TXNK Hoàn thuế XK lô hàng gỗ có nguồn gốc NK sau đó TX sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày kể từ ngày NK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3062 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  03 / HTXK  ngày 29/10/2015 của Công ty TNHH Minh Anh về việc đề nghị xem xét hoàn thuế xuất khẩu của lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu của Công ty TNHH Minh Anh và Công ty TNHH Phước Thành. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp nêu trên, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan liên quan (thuế, cơ quan kiểm lâm) thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, hồ sơ lâm sản và các giao dịch có liên quan đến các lô gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba. Kết quả kiểm tra nếu đủ cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng được hoàn thuế xuất khẩu, (trừ điều kiện về thời hạn 365 ngày) các sai sót của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến chính sách quản lý nhà nước về hải quan và các lĩnh vực quản lý khác có liên quan; các loại gỗ trên tờ khai xuất khẩu phù hợp về chủng loại, quy cách, phẩm cấp gỗ trên các tờ khai nhập khẩu trước đó thì tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất hướng xử lý trong việc hoàn thuế đối với 02 doanh nghiệp nêu trên.


Báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/04/2016.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Công ty TNHH Phước Thành;

    (Khóm Trung 9, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.