Open navigation

Công văn 3137/TCHQ-TXNK Xử lý tiền thuế nộp nhầm tài khoản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3137 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý tiền thuế nộp nhầm tài Khoản

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

(266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  735 / 2016 / CV - P .KHDNVVN ngày 18/3/2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phản ánh vướng mắc do hạch toán nhầm tài Khoản tiền nộp thuế của Công ty TNHH MTV cao su Thống nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với số tiền thuế hạch toán nhầm tài Khoản của những tờ khai phát sinh trong năm ngân sách: Trên cơ sở Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp hoặc ngân hàng có công văn đề nghị và lập Giấy đề nghị Điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số  08 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính gửi đến cơ quan Hải quan nơi quản lý thu với nội dung: Đề nghị chuyển từ tài Khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước (7111) sang tài Khoản thu thuế tạm thu (3512) tại phần “Các nội dung khác đề nghị Điều chỉnh” trên Giấy đề nghị Điều chỉnh C1-07, các nội dung khác không thay đổi.


Đối với số tiền thuế hạch toán nhầm tài Khoản của những tờ khai phát sinh ngoài năm ngân sách: Trên cơ sở Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp hoặc ngân hàng có công văn đề nghị hoàn thuế kiêm bù trừ sang tờ khai khác gửi đến cơ quan Hải quan nơi quản lý thu, có nêu rõ lý do. Trên cơ sở công văn đề nghị của doanh nghiệp hoặc ngân hàng, cơ quan Hải quan xem xét, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu số  C1 - 05 / NS  kèm theo Thông tư số  08 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính với phần nội dung “hoặc TK tạm thu số: 3512tại phần 2. Khấu trừ Khoản hoàn trả để thu NSNN của mẫu C1-05 gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn kiêm bù trừ số tiền nêu trên của doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV cao su Thống nhất để xử lý./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.