Open navigation

Công văn 473/GSQL-GQ1 Áp dụng chỉ số tiêu chí quy định đối với mặt hàng hạt nhựa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  473 / GSQL - GQ1 

V/v áp dụng chỉ số tiêu chí quy định đối với mặt hàng hạt nhựa

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.


Trả lời công văn số  14 / HQĐL - NV  (mật) ngày 17/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua nghiên cứu, tham khảo ý kiến của Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan, mặt hàng “polyetylen glycol” nêu tại Danh Mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm kèm theo Quyết định số  818 / QĐ - BYT  ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế được áp mã số HS 3907.20.90.


Đề nghị đơn vị nghiên cứu Điều chỉnh lại tiêu chí quản lý rủi ro đối với các mã số HS 3907.10.90 3907.20.90 trên Hệ thống để tránh phát sinh vướng mắc đối với các tờ khai hải quan tiếp theo.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk được biết, thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Ban Quản lý rủi ro, Cục Thuế XNK (để  ph / h) ;

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG



Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.