Open navigation

Công văn 475/GSQL-TH Lưu trữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  475 / GSQL - TH 

V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty ALSW.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS.

(Đ/c: số 17, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).


Trả lời công văn số  09 / ALSW  ngày 11/01/2016 của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS về việc đề nghị được lưu trữ, bảo quản một số loại mặt hàng trong kho ngoại quan của Công ty ALSW, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Quyết định thành lập kho ngoại quan số  3440 / QĐ - TCHQ  ngày 18/10/2014 của Tổng cục Hải quan;


Căn cứ Quyết định mở rộng diện tích kho ngoại quan số  1553 / QĐ - TCHQ  ngày 13/11/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội;


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ;


Căn cứ công văn số  8079 / TCHQ - GSQL  ngày 04/9/2015 của Tổng cục Hải quan về việc hoạt động của kho ngoại quan chưa đáp ứng quy định về diện tích.


Hàng hóa gửi kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được lưu giữ cụ thể như sau:


  1. Đối với hàng hóa có yêu cầu về bảo quản lạnh: Được gửi kho tại khu vực kho lạnh phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.


  2. Đối với hàng hóa khác: Được lưu giữ tại phần kho mở rộng được thiết kế theo tiêu chuẩn để lưu giữ các loại hàng hóa thông thường, với điều kiện không được lưu giữ các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có mức thuế suất từ 10% trở lên.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty dịch vụ kho vận ALS được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hà Nội (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.