Open navigation

Công văn 477/GSQL-TH Hướng dẫn xử lý vướng mắc về nội dung kê khai trên C/O form D


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  477 / GSQL - TH

V/v thông tin kê khai trên C/O form D

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH King Group

(Địa chỉ: Km 2087+550, QL1A, TT. Cái Tắc, H. Châu Thành A, Hậu Giang)


Trả lời công văn số 04. 2016 / CV - KG  ngày 4/4/2016 của Công ty TNHH King Group đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về nội dung kê khai trên C/O form D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, nội luật hóa tại Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư  42 / 2014 / TT - BCT  ngày 18/11/2014, cụ thể các thông tin ghi tại ô số 7 bao gồm số kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của nước nhập khẩu). Đây là các thông tin tối thiểu về hàng hóa cần phải ghi trên C/O. Việc ghi thêm các thông tin khác (như mã số HS nước xuất khẩu) không làm ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa.


Do Công ty không đính kèm C/O theo công văn nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan không thể hướng dẫn chi Tiết. Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị hải quan nơi tiến hành thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.