Open navigation

Công văn 478/GSQL-TH Hướng dẫn xử lý vướng mắc về hàm lượng RVC trên C/O form D của Thái Lan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  478 / GSQL - TH

V/v hàm lượng RVC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH TS Việt Nam

(Địa chỉ: Lô 79, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội)


Trả lời công văn số  01 / 2016  ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH TS Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về hàm lượng RVC trên C/O form D của Thái Lan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, nội luật hóa tại Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, sửa đổi bổ sung tại Thông tư  42 / 2014 / TT - BCT , hàng hóa nhập khẩu được coi là có xuất xứ và đủ Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan nếu hàng hóa đó đáp ứng quy định về xuất xứ. Khi hàng hóa khai báo đáp ứng tiêu chí xuất xứ RVC và ô số 8 phải thể hiện tỷ lệ % RVC cụ thể (ví dụ 40%). Việc ghi thông số “100%” tại ô số 8 trên C/O thể hiện hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực 100% là hợp lệ, phù hợp quy định.


Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị hải quan nơi tiến hành thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hải Phòng (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.