Open navigation

Công văn 480/GSQL-TH Trả lời vướng mắc về tính xác thực C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  480 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.


Trả lời công văn số  683 / HQĐNa - GSQL  ngày 5/4/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E144401820886825 cấp ngày 01/9/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã gửi công hàm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh tính xác thực C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên. Nhưng đến nay, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc vẫn chưa trả lời kết quả xác minh. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có công văn thông báo tới Cục Hải quan Đồng Nai, ngay khi nhận được kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.