Open navigation

Công văn 2574/VPCP-KGVX Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2574 / VPCP - KGVX 

V/v Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số  171 / TTr -  BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 về kế hoạch triển khai giai đoạn 2016 - 2020 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 12 tháng 4 năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


  • Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và đề xuất phương án phân bổ kinh phí năm 2016 để triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số  1400 / QĐ - TTg  ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; gửi Bộ Tài chính tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định;


  • Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh, bổ sung Đề án cho phù hợp với yêu cầu, tình hình mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

  • Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, PL, TH;

  • Lưu: Văn thư, KGVX(3b). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.