Open navigation

Công văn 563/BXD-HDXD Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng


BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 563  / BXD - HĐXD

V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  06 / CV - KT & amp ;HT ngày 26/01/2016 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.