Open navigation

Công văn 1442/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa tàu biển


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1442 / TCT - CS 

V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi:


Cục Thuế TP Hải Phòng;


Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS.


Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 23/11/2015 của Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS, công văn số  2062 / CT - THNVDT  ngày 29/12/2015 của Cục Thuế TP Hải Phòng về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 0%.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS ký Hợp đồng mua tàu Ocean 68 với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Nam; sau đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Nam bàn giao tàu Ocean 68 cho Công ty Đóng tàu Bạch Đằng để thực hiện Hợp đồng sửa chữa tàu Ocean 68 ký với Công ty hàng hải Thái Bình Dương BS; và Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS nhận bàn giao tàu Ocean 68 tại Công ty Đóng tàu Bạch Đằng thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hải Phòng: dịch vụ sửa chữa tàu biển của Công ty Đóng tàu Bạch Đằng chưa đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất 0% theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hải Phòng và Công ty Hàng Hải Thái Bình Dương BS được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.