Open navigation

Công văn 1443/TCT-KK Hoàn thuế GTGT cho công ty bị tuyên bố phá sản có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1443 / TCT - KK 

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương


Trả lời Công văn số  365 / CT - KK & KKT ngày 11/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm I Khoản 1 Điều 10 Luật số  21 / 2004 / QH11  ngày 15/06/2004 về phá sản;

Căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Luật số  51 / 2014 / QH13  ngày 19/06/2014 về phá sản;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ nội dung tại Điểm 1 Quyết định số  02 / 2015 / QĐ - TBPS  ngày 16/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương:

“1. Tuyên bố Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina; địa chỉ: xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461043000556 cấp 11/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina;... chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina kể từ ngày ban hành quyết định này.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, xét trường hợp thực tế của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina đã bị tuyên bố phá sản theo Quyết định số  02 / 2015 / QĐ - TBPS  ngày 16/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có Quyết định số  06 / QĐ - TLTQLTLTS  ngày 16/12/2013 về việc thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản:

Trường hợp Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina đã bị Tòa án tuyên bố phá sản có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết, Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT và Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, xác định số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo đúng quy định thì số thuế GTGT được hoàn được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Tổ quản lý, thanh lý tài sản làm chủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, Vụ PC;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.